ChargeWise logoChargeWise

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej "Regulaminem") oznaczają:

 1. ChargeWise - spółka KreoLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Zamkowa 5 / 1 (kod: 61-768), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000255355, posiadająca nr NIP: 7781433133 i nr REGON: 302598908, kapitał zakładowy: 50.000 zł;
 2. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 3. Usługi - usługi wskazane w Regulaminie, świadczone drogą elektroniczną przez ChargeWise na rzecz Użytkownika;
 4. Aplikacja - aplikacja mobilna umożliwiająca świadczenie Usług;
 5. Konto - część Aplikacji wydzielona indywidualnie dla Użytkownika;
 6. Umowa - umowa na świadczeni Usług o treści określonej Regulaminem;
 7. Ładowanie - usługa ładowania pojazdu elektrycznego oraz elektrycznych urządzeń transportu osobistego;
 8. Operator - operator ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub operator prywatnej stacji ładowania, odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty stacji;
 9. Stacja Ładowania - punkt należący do Operatora umożliwiające ładowanie.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

ChargeWise zapewnienia możliwość wyszukiwania i korzystania z infrastruktury Stacji Ładowania na potrzeby ładowania, w tym na potrzeby rejestracji Użytkownika, autoryzacji sesji ładowania, prowadzenia ewidencji informacji o sesji ładowania, udostępnienia informacji o sesji ładowania Użytkownikowi, naliczania i pobierania płatności, wystawiania dokumentów sprzedaży oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji:
  1. Aplikacja może być zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu,
  2. urządzenie powinno umożliwiać instalację Aplikacji oraz prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu,
  3. korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji do której niezbędny jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  4. Aplikację można pobrać bezpłatnie korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 2. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Aplikacji oraz usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Z chwilą instalacji Aplikacji ChargeWise udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja:
  1. ma charakter niewyłączny,
  2. jest udzielona nieodpłatnie,
  3. jest udzielona na czas nieokreślony z możliwością jej odwołania przez ChargeWise,
  4. jest nieprzenaszalna i nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 4. Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji w celach osobistych i wyłącznie w ramach jej funkcjonalności. Licencja nie upoważnia Użytkownika w szczególności do:
  1. reprodukowania, rozpowszechniania, użyczania lub zbywania Aplikacji,
  2. jakiejkolwiek redystrybucji pośredniej lub bezpośredniej Aplikacji z pominięciem ChargeWise,
  3. modyfikowania, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w Aplikację lub jej kod źródłowy,
  4. wykorzystywania i opracowywania Aplikacji lub jej elementów do sprzedaży własnych produktów i świadczenia usług.

§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe tylko w przypadku posiadania aktywnego Konta.
 2. Użytkownik może założyć Konto za pośrednictwem Aplikacji, postępując według procedury rejestracji udostępnionej w ramach Aplikacji.
 3. Rejestracja Konta może także nastąpić poprzez zalogowanie do Aplikacji poprzez konto zarejestrowane w wybranych i wskazanych w Aplikacji domenach.
 4. Zakończenie procesu rejestracji Konta wymaga akceptacji Regulaminu.
 5. Z chwilą utworzenia Konta, pomiędzy ChargeWise a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 6. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz rezygnacją z dalszego korzystania z Usług. Usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z utratą wszelkich danych Konta.
 7. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła podanych przy rejestracji, jak również loginu oraz hasła dostępu do kont utworzonych w zewnętrznych domenach, przy pomocy których Użytkownik może logować się do Konta. W przypadku uzyskana nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownik powinien o tym poinformować ChargeWise.

§5 Ładowanie

 1. Aplikacja umożliwia korzystanie z usług ładowania na wybranych Stacjach Ładowania.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie ładowania na Stacji Ładowania następuje za pomocą Aplikacji.
 3. Ładowanie wymaga, aby Aplikacja była uruchomiona i aktywna, a urządzenie na którym jest zainstalowana musi posiadać dostęp do sieci internet.
 4. Szczegółowa instrukcja ładowania znajduje się na Stacji Ładowania.

§6 Płatności

 1. Opłaty i ceny wyrażane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.
 2. Ceny za ładowanie ustalane są przez Operatorów.
 3. ChargeWise umożliwia płatność za usługę Ładowania poprzez obciążanie karty płatniczej Visa lub Mastercard autoryzowanej przez Użytkownika w ramach Konta,
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami płatniczymi jest Stripe Payments Europe, Ltd z siedzibą w 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 6. przypisany do karty płatniczej Klienta. Na każde ładowanie wystawiany jest dokument księgowy w postaci faktury VAT przesyłanej na adres e-mail użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną. Świadczenie Usług oraz ładowanie nie jest możliwe w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.

§7 Odpowiedzialność ChargeWise i Użytkownika

 1. ChargeWise udostępnia Użytkownikom Aplikację, która umożliwia dostęp do Stacji Ładowania. Za funkcjonowanie techniczne Stacji Ładowania oraz sam proces ładowania odpowiedzialny jest wyłącznie jej Operator.
 2. W przypadku naruszenia istotnych postanowień Regulaminu ChargeWise jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie wypowiedzenie musi zostać poprzedzone wezwaniem Użytkownika do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

§8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacja powinna być przesłana na adres e-mail ChargeWise: info@chargewise.pl oraz zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, ChargeWise wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamacje do uzupełnienia takich braków w odpowiednim terminie. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§9 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby związane z zawarciem i realizacją Umowy - zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest ChargeWise.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ChargeWise polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych - które obejmuje zaznaczenie stosownego pola zgody. Danymi osobowymi Użytkowników, które są przetwarzane przez ChargeWise są dane zawarte w Koncie Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres trwania Umowy, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkowników wobec ChargeWise lub ChargeWise wobec Użytkowników.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy, jej realizacji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@chargewise.pl
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na https://uodo.gov.pl/.
 9. ChargeWise przekazuje dane Użytkowników następującym podmiotom: hostingodawca, podmiot współpracujący w zakresie usług IT, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, dostawca systemu do zarządzania fakturami, operator płatności, biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna. Dane Użytkowników mogą być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych sporów na tle Umowy. Dane mogą też być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.

§10 Odstąpienie

Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

§11 Zmiana Regulaminu

 1. ChargeWise zastrzega możliwość zmiany Regulamin z ważnych powodów polegających na:
  1. zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki ChargeWise lub Użytkownika,
  2. pojawieniu się potrzeb technicznych zapewniających sprawne działanie Aplikacji,
  3. wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, których ChargeWise nie mógł przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej najpóźniej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. Najpóźniej na 1 dzień od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Użytkownik może wypowiedzieć Umowę. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że Użytkownik wyraził na niego zgodę.
 4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw słusznie nabytych przez Użytkowników.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR). Więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_pl
 3. Oprócz możliwości wskazanych w ust. 2 powyżej, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości rzeczowej i miejscowej wyznaczonej przez przepisy prawa polskiego oraz zgodnie z tym prawem.
 4. Data wejścia w życie Regulaminu: 01 Września 2022