ChargeWise logoChargeWise

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej "Regulaminem") oznaczają:

 1. ChargeWise - spółka KreoLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Zamkowa 5 / 1 (kod: 61-768), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000255355, posiadająca nr NIP: 7781433133 i nr REGON: 302598908, kapitał zakładowy: 50.000 zł;
 2. Operator- przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT będący operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub operatorem prywatnej stacji ładowania, odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty stacji;
 3. Usługi - usługi wskazane w Regulaminie, świadczone drogą elektroniczną przez ChargeWise na rzecz Operatora;
 4. Aplikacja - zespół aplikacji za pomocą której odbywa się świadczenie Usług;
 5. Konto - część Aplikacji wydzielona indywidualnie dla Operatora lub dla użytkowników wskazanych przez Operatora;
 6. Umowa - umowa na świadczenie Usług o treści określonej Regulaminem;
 7. Ładowanie - usługa ładowania pojazdu elektrycznego oraz elektrycznych urządzeń transportu osobistego;
 8. Stacja Ładowania - punkt do którego Operator posiada tytuł prawny umożliwiające ładowanie, określony przez Operatora w Aplikacji,
 9. Użytkownik końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba, które odrębne przepisy przyznają osobowość prawną, która ładuje pojazdy na Stacji Ładowania

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

ChargeWise świadczy na rzecz Operatora Usługi polegające na:

 1. pobieraniu w imieniu Operatora opłat za ładowanie od Użytkowników końcowych za pośrednictwem aplikacji dedykowanej Użytkownikom końcowym,
 2. pobieraniu w imieniu Operatora opłat za ładowanie od Użytkowników końcowych za pośrednictwem dedykowanego kodu QR,
 3. zdalnym zarządzaniu Stacjami Ładowania za pomocą systemu dostarczonego przez ChargeWise w ramach Aplikacji,
 4. udzieleniu Operatorowi licencji do korzystania z Aplikacji,
 5. przekazywaniu do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) danych za pomocą systemu dostarczonego przez ChargeWise w ramach Aplikacji,
 6. naliczaniu i pobieraniu płatności za Usługi, w tym wystawianiu dokumentów sprzedaży w ramach Aplikacji,
 7. wystawianiu w imieniu Operatora dokumentów sprzedaży na rzecz Użytkownika końcowego i przesyłania tych dokumentów na adres e-mail Użytkownika końcowego, na co Operator wyraża zgodę,
 8. zarządzaniu płatnościami Użytkowników końcowych w imieniu Operatora,
 9. zarządzanie płatnościami wynagrodzenia ChargeWise za Usługi,
 10. obsłudze zgłoszeń i reklamacji Operatora dotyczących Aplikacji.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz licencja

 1. Zawarcie Umowy na świadczenie Usług następuje z chwilą akceptacji Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji:
  1. Aplikacja może być używana tylko na urządzeniu z dostępem do Internetu,
  2. urządzenie powinno umożliwiać korzystanie z Aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej,
  3. korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji do której niezbędny jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Aplikacji oraz usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Z chwilą rejestracji i Zawarcia Umowy ChargeWise udziela Operatorowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja:
  1. ma charakter niewyłączny,
  2. jest udzielona nieodpłatnie,
  3. jest udzielona na czas nieokreślony z możliwością jej odwołania przez ChargeWise,
  4. jest nieprzenaszalna i nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 5. Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji w celach związanych z działalnością gospodarczą Operatora w zakresie świadczenia usług ładowania na Stacji Ładowania prowadzonej przez Operatora i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji. Licencja nie upoważnia Operatora w szczególności do:
  1. reprodukowania, rozpowszechniania, użyczania lub zbywania Aplikacji,
  2. jakiejkolwiek redystrybucji pośredniej lub bezpośredniej Aplikacji z pominięciem ChargeWise,
  3. modyfikowania, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w Aplikację lub jej kod źródłowy.

§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe tylko w przypadku posiadania aktywnego Konta.
 2. Operator może założyć Konto za pośrednictwem Aplikacji, postępując według procedury rejestracji udostępnionej w ramach Aplikacji.
 3. Zakończenie procesu rejestracji Konta wymaga akceptacji Regulaminu.
 4. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz rezygnacją z dalszego korzystania z Usług. Usunięcie Konta przez Operatora wiąże się z utratą wszelkich danych Konta.
 5. Operator lub wskazany przez niego użytkownik Konta nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła podanych przy rejestracji, przy pomocy których Operator lub wskazany przez niego użytkownik może logować się do Konta. W przypadku uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta Operator lub upoważnionego przez Operatora użytkownik, Operator lub ten użytkownik powinien o tym poinformować ChargeWise niezwłocznie.

§5 Sposób świadczenia Usług

 1. Pobierania przez ChargeWise w imieniu Operatora opłat za ładowanie od Użytkowników końcowych odbywa się za pośrednictwem aplikacji dedykowanej Użytkownikom końcowym. ChargeWise w ramach Usług przekazuje Operatorowi pobrane opłaty za ładowanie pomniejszone o prowizje ChargeWise.
 2. Pobierania prowizji ChargeWise następuje w oparciu o informacje przekazane Operatorowi za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Wystawianie w imieniu Operatora dokumentów sprzedaży na rzecz Użytkownika końcowego i przesyłania tych dokumentów na adres e-mail Użytkownika końcowego następuje za pośrednictwem aplikacji dedykowanej Użytkownikowi końcowemu. Operator ma dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Zdalne zarządzanie Stacją Ładowania odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
 5. Przekazywanie do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) danych za pomocą systemu dostarczonego przez ChargeWise odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
 6. Wystawianie w imieniu Operatora dokumentów sprzedaży na rzecz Użytkownika końcowego i przesyłania tych dokumentów na adres e-mail Użytkownika końcowego bywa się za pomocą funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

§6 Płatności

 1. Wynagrodzenie jakie Operator zobowiązany jest zapłacić na rzecz ChargeWise za świadczone Usługi ustala się w następujący sposób:
  1. w odniesieniu do Stacji Ładowania udostępnionych przez Operatora do publicznego korzystania - wynagrodzenie za świadczone Usługi stanowi określoną w Aplikacji część wynagrodzenia (wyrażoną w procentach), jaką każdy Użytkownik końcowy zapłacił za ładowanie na tej Stacji Ładowania za pośrednictwem aplikacji dedykowanej Użytkownikowi końcowemu (zwane dalej "Prowizją za ładowanie");
  2. W odniesieniu do Stacji Ładowania udostępnionych przez Operatora do prywatnego korzystania - wg wyboru Operatora dokonanego w Aplikacji - (i) Prowizję za ładowanie oraz określoną w Aplikacji miesięczną kwotę za każdą jedną Stację Ładowania albo (ii) określoną w Aplikacji miesięczną kwotę za każdą jedną Stację Ładowania;
 2. Płatność wynagrodzenia w formie Prowizji za ładowanie następuje poprzez potrącenie tego wynagrodzenia z sumy kwot, jakie ChargeWise pobiera od Użytkowników końcowych za ładowanie na Stacji Ładowania w danym miesiącu. Oświadczenie o potrąceniu składane jest Operatorowi w Aplikacji w terminie jednego dnia od dnia wystawienia faktury VAT opiewającej na Prowizje za ładowanie za dany miesiąc. Faktura VAT wystawiana jest następnego dnia po ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy z terminem płatności wynoszącym 1 dzień od dnia jej wystawienia.
 3. Na poczet zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej ChargeWise uprawnione jest pobierać zaliczki. Zaliczka pobierana jest od każdego ładowania w wysokości równej iloczynowi procentowej wysokości Prowizji od ładowania i wynagrodzenia zapłaconego przez Użytkownika końcowego za ładowanie.
 4. Wynagrodzenie inne niż Prowizja od ładowania płatne jest na podstawie faktury VAT wystawionej w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy i z terminem płatności wynoszącym 30 dni od dnia wystawienia tej faktury. :
 5. Operator wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną w Aplikacji. Świadczenie Usług nie jest możliwe w przypadku cofnięcia przez Operatora zgody na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.

§7 Odpowiedzialność ChargeWise i Operatora

W przypadku naruszenia istotnych postanowień Regulaminu ChargeWise jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie wypowiedzenie musi zostać poprzedzone wezwaniem Operatora do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

§8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacja powinna być przesłana na adres e-mail ChargeWise: info@chargewise.pl oraz zawierać dane umożliwiające identyfikację Operatora oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, ChargeWise wezwie Operatora zgłaszającego reklamację do uzupełnienia takich braków w odpowiednim terminie.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Operatorowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§9 Dane osobowe

 1. Dane osobowe osoby działającej w imieniu Operatora przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby związane z zawarciem i realizacją Umowy - zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest ChargeWise.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO), art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ChargeWise polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
 4. Osoby, której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych - które obejmuje zaznaczenie stosownego pola zgody. Danymi osobowymi, które są przetwarzane przez ChargeWise są dane zawarte w Koncie Operatora.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania Umowy, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ChergeWise polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Operatora wobec ChargeWise lub ChargeWise wobec Operatora.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy, jej realizacji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każdy osoba, które dane są przetwarzane przez ChergeWise ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@chargewise.pl
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na https://uodo.gov.pl/.
 9. ChargeWise przekazuje dane Użytkowników następującym podmiotom: hostingodawca, podmiot współpracujący w zakresie usług IT, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, dostawca systemu do zarządzania fakturami, operator płatności, biuro rachunkowe, kancelaria podatkowa i prawna. Dane Użytkowników mogą być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych sporów na tle Umowy. Dane mogą też być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.

§10 Zmiana Regulaminu

 1. ChargeWise zastrzega możliwość zmiany Regulamin z ważnych powodów polegających na:
  1. zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki ChargeWise lub Operatora,
  2. pojawieniu się potrzeb technicznych zapewniających sprawne działanie Aplikacji,
  3. wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, których ChargeWise nie mógł przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności.
 2. Operator zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. Najpóźniej na 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Operator może wypowiedzieć Umowę. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że Użytkownik wyraził na niego zgodę.
 4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw słusznie nabytych przez Operatora.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości rzeczowej i miejscowej wyznaczonej przez przepisy prawa polskiego oraz zgodnie z tym prawem.
 3. Data wejścia w życie Regulaminu: 01 czerwca 2024